โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ITA 2563 ITA 2564 ITA 2565 ITA 2566